ร้อยเอ็ด “เมืองแห่งศรัทธา. มหานครแห่งข้าวหอมมะลิ”/P TV/MOITC:ชสอท./nuk-tumh/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ด “เมืองแห่งศรัทธา. มหานครแห่งข้าวหอมมะลิ”

/P TV/MOITC:ชสอท./nuk-tumh/0817082129-รายงาน

วันนี้พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายวันชัย. คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายณรงค์ศักดิ์ สบายนายอำเภอสุวรรณภูมิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสิมและวิหารคู่ และนมัสการพระประธานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอำเภอสุวรรณภูมิ ณ วัดสระเกตุ บ้านน้ำคำใหญ่ ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สิมและวิหารคู่ วัดสระเกตุ ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำคำใหญ่ ตำบลน้ำคำ เดิมชื่อ”วัดบ้านน้ำคำ” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2236 สมัยอยุธยาตอนปลาย วัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมพื้นบ้านอีสานแบบดั้งเดิมที่แตกต่างไปจากวัดอื่นทั่วไป นั่นคือมีสิม 2 หลังอยู่เคียงคู่กัน

โดยอาคารหลังแรกปัจจุบันเป็นวิหาร แต่เดิมเคยใช้เป็นสิม สร้างแบบฐานเอวบัน หน้ามุกตกแต่งด้วยลายรังผึ้ง มีเครื่องไม้ประดับและแกะสลักเป็นรูปราหูอมจันทร์ และลายพรรณพฤกษา งดงามตามแบบพื้นถิ่นอีสานโบราณดั้งเดิม อาคารหลังที่สองเป็นสิมสร้างขึ้นในปลายรัชกาลที่ 4 และต้นรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้ประกอบพิธีอุปสมบท โดยสิมหลังใหม่อยู่ทางทิศเหนือตั้งตระหง่านคู่กับสิมหลังแรก มีฐานสูงหน้ามุกแกะสลักลวดลายเช่นเดียวกันกับสิมหลังแรก แต่แตดต่างกันตรงหน้าบันตกแต่งด้วยลายตาเวน( ตะวันหรือดวงอาทิตย์) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ช่างร้อยเอ็ดและช่างพื้นถิ่นอีสานสมัยโบราณนิยมกัน
กรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะซ่อมแซมซิมและวิหารของวัดสระเกตุ เมื่อปี พ.ศ 2543 แล้วเสร็จในปี พ.ศ 2544 (20 ปีมาแล้ว) นับเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังศรัทธาอันมากล้นของชาวอีสานที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ภายในสิมและวิหาร มีพระพุทธรูปโบราณประดิษฐานอยู่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองสุวรรณภูมิ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีปลวกเริ่มเกาะกินเสาไม้ภายในสิมและวิหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมอบหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ รายงานให้กรมศิลปากรทราบเพื่อเข้ามาตรวจสอบบูรณะซ่อมแซมโดยด่วน


ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดจะมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริม PR ประชาสัมพันธ์ ให้สิมและวิหารคู่วัดสระเกตุ อันสวยงามวิจิตรพิสดารตามแบบอีสานท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ให้ลูกหลานชาวร้อยเอ็ดได้มีความภาคภูมิใจในศิลปะพื้นบ้านอันสวยงามวิจิตรบรรจงนี้ พร้อมกันนี้จะสำรวจสิมมและวิหารที่ตั้งอยู่บริเวณทั่วพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งทำแผนที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงสิมและวิหารทั่วเมืองร้อยเอ็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทราบและมาเที่ยวชมดังที่ผู้คนกล่าวขานถึงเมืองร้อยเอ็ดว่า ” เมืองแห่งศรัทธา มหานครแห่งข้าวหอมมะลิ” ต่อไป

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/ธนภัทร รัตนสมัย-เลขารอง.ผวจ.รอ.-ภาพ