ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจที่ 10,11,12 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจที่ 10,11,12 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เขตตรวจราชการที่ 10,11,12) เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม และงานตามภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / ส.ป.ก. โดยมี นายชัชวาลย์ ทรัพย์เก้ายอด ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบทางไกลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Web Conference โปรแกรม Zoom Meeting

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 10,11,12) ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมกันนี้ ท่านได้ให้ขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนท่านได้แสดงความห่วงใย และขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ดูแลสุขภาพพลานามัยของตนเองและครอบครัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำคัญและผลการปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงาน สร้างประโยชน์สุขให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป