‘ตรวจราชการ อ.สามพราน’

‘ตรวจราชการ อ.สามพราน’

“ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมต่อผู้บริหาร และบุคลากรทุกภาคส่วนในสังกัด ในความวิริยอุตสาหะ เมตตากรุณาดูแลลูกหลานเยาวชนบ้านปรานี ด้วยความจริงใจยิ่ง”
/ปนัดดา
อ.สามพราน
26 ก.พ. 62

วันอังคารที่ 26 ก.พ.62 เวลา 13.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ในสังกัดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษวันนี้ ถึงการเป็นนักปกครอง การเป็นนักบริหารที่ดีว่า

“ลูกหลานควรต้องเรียนรู้ให้จงมาก ตามความหมายของระบบรัฐปัจจุบัน จึงสมกับที่จะเรียกตนเองได้อย่างเต็มปากว่าเป็น ‘คนรุ่นใหม่’ (New Generation) ซึ่งจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ :

1. นักปกครอง นักการเมืองในอุดมคติ หรือการเป็นนักบริหารที่ดีและมีคุณภาพต้องปฏิบัติตนหรือมีพฤติกรรมโดยยึดหลักสุจริตธรรมเป็นหัวใจแห่งการครองตน-ครองคน-ครองงาน

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต การแสดงออกทั้งทางกาย-วาจา-ใจ ตลอดจนการกระทำที่บ่งบอกถึงความจริงใจ มีความบริสุทธิ์ใจ ไม่เสแสร้งแกล้งทำหรือแม้แต่แกล้งพูดเสมือนการสร้างภาพในเรื่องหนึ่งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่เป็นคุณต่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ศาสตราจารย์ชาวสวิสใช้คำเรียกพฤติกรรมเช่นนี้ว่า ‘ใช้ไม่ได้ มันเสียเวลาเปล่าๆ’

3. มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานเมือง ไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

4. ถือสัจจะวาจา รักษาคำพูด พูดจริง ปฏิบัติจริง เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม และการทำความดีด้วยหัวใจ

5. มีความรับผิดชอบชั่วดีต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และหน้าที่ราชการเพื่อส่วนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
6. มีความเมตตากรุณา อันถือเป็นสิ่งค้ำจุนโลก มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

7. เคารพปฏิบัติและยึดมั่นต่อหลักสุจริตธรรมในฐานะผู้บริหารตามแนวคิดใหม่ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8. เคารพและให้เกียรติต่อที่ประชุม รักษากฎระเบียบ วาระการประชุม เวลาใดสมควรพูด เวลาใดสมควรหยุดพูด อย่าตำหนิติเตียนใครง่ายๆ ที่กลายเป็นคนปากจัด อย่างปราศจากเหตุผล จนกลายเป็นอุปนิสัยติดตัวโดยไม่รู้ตัว

9. หลีกเลี่ยงอบายมุข งานสังคมที่เป็นความฟุ่มเฟือย สวมหน้ากากเข้าหากัน ดำรงชีวิตที่เรียบง่าย (A Simple Life) หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ไม่ชอบกันก็ต่างคนต่างอยู่ หมาเห่าอย่าเห่าตอบหากไม่ต้องการให้มีหมาเพิ่มขึ้นอีกตัว จะไปเสแสร้งกันทำไมให้เปลืองตัวเปลืองเวลากับการเล่นละครบทนั้น จงมีความมานะในการประพฤติปฏิบัติตนในทางเจริญมั่นคง เป็นความสุขสบายใจ และเป็นแบบอย่างแก่ทุกๆ คนรอบข้าง”

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#
#ข่าวสารกระทรวงยุติธรรม#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน#