จังหวัดร้อยเอ็ด นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาชนบท ครั้งที่ 30 ที่ โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ /ชมรมสื่อออนไลน์IT /สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาชนบท ครั้งที่ 30 ที่ โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
/ชมรมสื่อออนไลน์IT
/สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านทรายมูล ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท ครั้งที่ 30” โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเปิดงาน
นายวีรยุทธ พลรักษา ประธานค่ายอาสาจุฬาฯ-ชนบท กล่าวว่า ค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ-ชนบท จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้ศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนในชนบท เป็นการนำความรู้กลับไปใช้พัฒนาชุมชนด้วยการถ่ายทอดความรู้สร้างสัมพันธ์ชาวบ้าน และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิด เป็นการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านในชุมชนตลอดจนนิสิตผู้ร่วมปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 30 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2562

โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านทรายมูล การจัดหาสาธารณูปโภคให้แก่ชาวค่าย และพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน การจัดหารอุปกรณ์การเรียนและจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิถีชุมชน ทำกิจกรรมสร้างความความสัมพันธ์กับชุมชนและปลูกฝังนิสิตในเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชาวค่าย และเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนทุกภูมิภาค ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกับการพัฒนาสังคมและชุมชน ตามปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า “เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร และต้นไม้อื่นๆ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกด้วย

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr.
/สมนึก บุญศรี-คมกฤช พวงศรีเคน/ร้อยเอ็ด/0817082129