ร้อยเอ็ด…ปชส.จังหวัดนำสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการขุคลอก”ลำห้วยทม”เพื่อเติมน้ำในอ่างจานใต้ อ.ปทุมรัตน์

ร้อยเอ็ด…
ปชส.จังหวัดนำสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการขุคลอก”ลำห้วยทม”เพื่อเติมน้ำในอ่างจานใต้ อ.ปทุมรัตน์

*สืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการเป็นการดำเนินการเพื่อให้ระบบการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ ทันสมัย มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของหน่วยงาน สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชน และมีการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการพัฒนาในระดับพื้นที่อย่างมีบูรณาการ โดยมีแนวคิดที่จะให้ทุกพื้นที่ มีเจ้าภาพรับผิดชอบในการดูแลปัญหาของประชาชน…..**วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00น.สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการขุดลอกลำห้วยทมเพื่อเติมน้ำในอ่างจานใต้ อำเภอปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายคงคา ชื่นจิตร นายอำเภอปทุมรัตน์ นางปุญญาภา วรโชติชัยเดช ปลัดอำเภอ นายก อบต.ดอกล้ำ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับบรรยายสรุปข้อมูลราย ละเอียดของการก่อสร้างโครงการ ณ.กล้างท้องทุ่งนาข้างห้วยทมจาน ต.ดอกล้ำ พร้อมตอบข้อซักถามสื่อมวลชน***โครงการขุดลอกลำห้วยทมจานเพื่อเติมน้ำในอ่างห้วยจานใต้ อำเภอปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เป็นงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินอยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ขุดลอกห้วยทมจาน(ขุดลอกใหม่ )ขนาดกว้าง 13 เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 6567 เมตร พร้อมปรับแต่งพื้นที่โดยรอบ และสโลบ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ในการใช้น้ำอ่างจานใต้ เพื่อผลิตประปา/การเกษตรพื้นที่ 8,719 ไร่ ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน