ศรีสะเกษ !! โค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่น อบต.บ่อแก้ว อำเภอวังหิน

ศรีสะเกษ !! โค้งสุดท้ายการหาเสียงเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่น อบต.บ่อแก้ว อำเภอวังหิน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหนองบัว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายเสมอ สุทนต์ ผู้สมัครหมายเลข 1 และทีมงานประกอบด้วย นายวีระยุทธ บุญส่ง นายสมาน ประมาพันธ์ นายสุนทร อุดด้วง ได้พื้นที่หาเสียงโค้งสุดท้าย ซึ่งจะมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ โดยมีประชานผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.บ่อแก้ว ให้การต้อนรับมอบมาลัยดอกดาวเรืองและผูกผ้าขาวม้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งการหาเสียงในครั้งนี้ปรากฏว่า นายเสมอ สุทนต์ ผู้สมัครหมายเลข 1 และทีมงาน มีคะแนนเสียงตอบรับดีมาก
นายเสมอ สุทนต์ ผู้สมัครหมายเลข 1 กล่าวว่า การเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ ตนเองทีมงานได้พื้นที่หาเสียงทุกวันในเขตพื้นที่ อบต.บ่อแก้วและในโค้งสุดท้ายนี้ ปรากฏว่า มีคะแนนเสียงตอบรับดีมากและตนเองมีความมั่นในว่าจะนำทีมงานเข้าวินเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วอย่างแน่นอน สำหรับนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ทีมงานได้มีนโยบาย 4 ด้าน ประกอบด้วยการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เช่นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โครงการก่อสร้างและปรับปรุงช่อมแซมถนนสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการเพิ่มเติมปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟ้าสาช1จณะภายในเขตองค์การบริหารถั่วนลิววถบ่อแก้ว โครงการก่อสร้างขุดลอกทางระบายน้ำสาธารณะและวางท่อ คสล. ภายในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การบริหารจัดการน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว นโยบายด้านสังคมเช่นโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยจัดให้มีการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเท่าเทียมกันในสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น การส่งเสริมและสนับสนุนงานศูนย์กิจการ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว โครงการส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง

ได้แก่กิจกรรมการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และการบูรณาการกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น อำเภอ สถานีตำรวจ และโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติดทุกประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน โครงการส่งเสริม อบต. พบประชาชน โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ชุมชนด้วยหลักสูตร รปภ. โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ อปพร. โครงการส่งเสริมให้มีวิทยากรประจำชุมชน โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาทุกศาสนาและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมกองทุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดให้มีสวัสดิการเรียนฟรีเด็กก่อนรู้เรียนให้มีการพัฒนาการที่สมวัย มีความพร้อมใจ และอารมณ์ สนับสนุนให้มีการจังตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถานศึกษา เช่น การพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ด้านสาธารณสุข สนับสนุนสถานีอนามัย เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน ส่งเสริมด้านสุขภาพผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในชุมชน สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านให้สามารถเป็นสถานที่ให้บริการสาธารณสุขเบื้องตันแก่ประชาชนได้ เพิ่มศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานเพิ่มขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันโรคและโรคติดต่อภายในชุมชน และโครงการกิจกรรมแผนงานอื่นที่จะฟังเสียงประชาชนต่อไป
นายเสมอ สุทนต์ ผู้สมัครหมายเลข 1 กล่าวในตอนท้ายว่า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ โปรดเลือก เบอร์ 1 และทีมงานนายเสมอ สุทนต์ ขอขอบพระคุณชาวตำบลบ่อแก้ว ที่ได้ให้ความไว้วางใจตลอดการทำงานที่ผ่านมา ครั้งนี้ผมขออาสารับใช้พี่น้องต่อไปครั้ง ผมและทีมงาน มีความ มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตำบลของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยใช้หลักของความซื่อสัตย์ อยู่เคียงข้างพี่น้องทุกคน ด้วยสำนึกในบุญคุณ พ่อ แม่ พี่น้อง ที่ผมรักและเคารพเสมอมา เราจะก้าวไปด้วยกันเพื่อพัฒนาตำบลบ่อแก้วของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ