สว. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการดำเนินงานสถาบันพัฒนานวัตกรรมป่าไม้แพร่ และแนวทางแก้ไขความคลาดเคลื่อนการปักแนวเขตพื้นที่

สว. รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและการดำเนินงานสถาบันพัฒนานวัตกรรมป่าไม้แพร่ และแนวทางแก้ไขความคลาดเคลื่อนการปักแนวเขตพื้นที่

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เดินทางถึงห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี รองอธิบดีกรมป่าไม้

และปลัดจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น ความคืบหน้าการดำเนินงานของสถาบันพัฒนานวัตกรรมป่าไม้แพร่ และรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องความคลาดเคลื่อนการปักแนวเขตพื้นที่ ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
.
ทั้งนี้ สำหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการฯ จะดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป