ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็ก ไอเดียเก๋ จัดโครงการ รวมแรง ร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองหาดเล็กขึ้น

ตราด/เทศบาลตําบลหาดเล็ก ไอเดียเก๋ จัดโครงการ รวมแรง ร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองหาดเล็กขึ้น

ครั้งที่ 2/2562 โดยได้มีงบประมาณจากสถาบันการพัฒนาองค์กรชุมชน อพช.ให้การสนับสนุนซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยเมืองหาดเล็ก รายละ 2,500 บาท จํานวน 62 หลัง โดยได้มีการซ่อมแซมเสร็จไปแล้วในปีที่ผ่านมาจํานวน 60 ครัวเรือน จากนั้น ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2562 ที่สํานักงานเทศบาลตําบลหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเช้าที่ผ่านมา นายประพันธ์ ประทุมชมภู ปลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี โครงการ รวมแรง ร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองหาดเล็กในครั้งนี้ โดยมีนายกิตติพงศ์ หาญพล ปลัดเทศบาลตําบลหาดเล็ก รักษาการนายกฯ พร้อมด้วย นายวงศกร ธรานาวา ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด เป็นประธานในพิธี นายศรวุฒิ ขาวคม ประธานคณะทํางานการพัฒนาที่อยู่อาศัยในตําบลหาดเล็ก ได้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ การจัดโครงการ รวมแรง ร่วมใจ พัฒนาที่อยู่อาศัยในตําบลหาดเล็ก ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย นส.กิปภา ประสิทธิเวช ประธานที่ปรึกษาคณะทํางานโครงการบ้านมั่นคง และการพัฒนาที่ดินเดิมและที่ดินใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการดําเนินโครงการฯ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการในพิธีเปิด หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน ทหาร ตํารวจ กองร้อยอาสารักษาดินแดน และประชาชนจิตอาสา พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมมอบธงพระปรมาธิไธย ว.ป.ร. ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบอุปกรณ์การซ้อมแซมบ้าน โดยมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 บ้านหาดเล็ก นําโดย น.ต.สุรเชษฐ์ เกิดเต็ม ผบ.ฉก.นย.182 ช่างอาสาประจําหมู่บ้าน เทศบาลตําบลหาดเล็ก และประชาชนในหมู่บ้านต่างช่วยกันร่วมมือรวมใจกันซ่อมแซมบ้านให้แล้วเสร็จในภายระยะ 60 วัน จํานวน 62 ราย อีกด้วย จากนั้นนายวงศกร ธรานาวา ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าจังหวัดตราด พร้อมคณะได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงลํ้าลํานํ้า และอนุญาตให้ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างจํานวน 62 ราย พร้อมได้กล่าวแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอน ตามกฎหมายที่ชาวบ้านหมู่ 1 บ้านคลองมะขาม ตําบลหาดเล็ก และชาวบ้านหมู่ 5 บ้านคลองสน ที่จะต้องดําเนินการต่อไป และพร้อมให้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมบ้านให้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงระยะเวลากําหนด 60 วัน ให้แล้วเสร็จตามโครงการฯ เพื่อชาวบ้านตําบลหาดเล็กได้ร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค ตราด