พะเยา บริษัทเอกชน มอบอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

พะเยา บริษัทเอกชน มอบอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

บริษัทเอกชน มอบอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 สร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

พันตำรวจโท วิชัย จำปาทุม รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 เป็นประธานใน โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทยปี 3/2562 สร้างองค์ความรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งบริษัทไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท พีพีไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ณ หอประชุม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
สำหรับโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย คือหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลา ที่มีโปรตีนสูง ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน สร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยการนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงปลา มาประกอบอาหารกลางวัน หรือนำผลผลิตมาจำหน่าย เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้หมุนเวียนต่อยอดชุมชนรอบข้างตลอดจนสร้างองค์ความรู้ที่ยั่งยืน โดยได้มีการส่งมอบ อาหารสัตว์น้ำ ให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 นำไปเลี้ยงสัตว์น้ำของโรงเรียนต่อไป