จังหวัดร้อยเอ็ดประชุม”คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.อบต.) ครั้งที่ 5/2563″

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุม”คณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.อบต.) ครั้งที่ 5/2563″

วันนี้พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด” โดยมีสาระสำคัญของการประชุมดังนี้
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุม เยียวยา บำบัดรักษา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) โดยข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยเคร่งครัด
และที่ประชุมได้ร่วมกันรับทราบและพิจารณาเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ก.อบต.จว.รอ. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีเรื่องสำคัญที่พิจารณาและมีมติร่วมกัน 11 เรื่อง(แจ้งเป็นเอกสาร)
2. เรื่องรายงานผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 7 ราย
3. ที่ประชุมรับทราบ เรื่องรายงานตําแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 2 ตำแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สรรหาด้วยวิธีการรับโอน
4. ที่ประชุมรับทราบ เรื่อง แนวทางการพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยหรือครูผู้ดูแลเด็ก
5. ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนตำบล จำนวน 19 ราย
6. ที่ประชุมพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบการการย้ายเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ราย
7. ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบ การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 8 แห่ง จำนวน 10 ราย
8. ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีผู้บริหารว่างลง ตามข้อ 11 ของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 85/2557 จำนวน 6 แห่ง
9. ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 12 แห่งจำนวน 16 ราย
10. ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงานจำนวน 3 แห่ง จำนวน 3 ราย
11. ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบให้พนักงานส่วนตำบลลาออกจากราชการ จำนวน 1 แห่งจำนวน 1 ราย
12. ที่ประชุมพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 9 แห่ง
13. ที่ประชุมพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบ ให้พนักงานส่วนตำบลกลับเข้ารับราชการ จำนวน 1 ราย
14. ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบการเลือกประธานคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส
15. ที่ประชุมพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงตำแหน่ง ประเภททั่วไประดับอาวุโส จำนวน 2 แห่ง 2 ราย
16. ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การพิจารณาดำเนินการทางวินัยและให้ออกจากราชการของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 ราย

//////////////////////
ข้อมูล:ธนภัทร รัตนสมัย
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานข่าวจากร้อยเอ็ด