จ.จันทบุรีมอบเกียรติบัตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน คุณธรรม / มอบเข็มเชิดชูเกียรติตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ในที่ประชุม กรมการจังหวัด

จ.จันทบุรีมอบเกียรติบัตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน คุณธรรม / มอบเข็มเชิดชูเกียรติตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ในที่ประชุม กรมการจังหวัด

วันนี้ ( 30 ม.ค.63 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน มกราคม 2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบปัญหา อุปสรรค วางแผนเตรียมการจัดโครงการกิจกรรมที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนต่อไป อาทิ การเตรียมความพร้อมพิธีการจัดงานป้อมไพรีพินาศรำลึก “รำลึกพระบารมี 117 ปี ฉลองเมืองจันท์” / การเตรียมความพร้อมการจัดคอนเสิร์ต “โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลแสงอาทิตย์” สำหรับการประชุมกรมการจังหวัดครั้งนี้มีวาระก่อนการประชุม หลายวาระ อาทิ มอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนเอกชนที่นำนักเรียนมาแสดงในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก และงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์,โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์),โรงเรียนบุญสมวิทยา,โรงเรียนอำนวยวิทย์,โรงเรียนตังเอ็ง,โรงเรียนตากสินศึกษา,โรงเรียนบุญสมอนุบาล,โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมล,โรงเรียนยอแซฟวิทยา และ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา / การมอบเกียรติบัตร ดังต่อไปนี้ มอบเกียรติบัตรการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าพื้นเมือง ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 9 ราย / มอบเกียรติบัตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 12 ชุมชน และการมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น จำนวน 3 รายการ แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดจันทบุรีประกอบด้วย นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดจันทบุรี / นาวาเอกจเร โฉมเฉลา รองผู้อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดจันทบุรี ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 / นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดจันทบุรี และนายวิทวัฒน์ วันทนียกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก