ร้อยเอ็ด… พิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 “Opportunity Learning”

ร้อยเอ็ด…
พิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 “Opportunity Learning”

*วันนี้พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัตนการ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวันชัย คงเกษม ผวจ.ร้อยเอ็ด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ในปีนี้เทศบาลร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
**มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 Opportunity Learning จัด 7-10 สิงหาคม 2562 ไฮไลน์งานเรียนรู้จากความสนุกสนานที่ PLay land ชมนิทรรศการโอกาสทางการศึกษาจาก อปท.ทุกภาค ชมเชียร์การแข่งขันทักษะทางวิชาการพร้อมเยี่ยมชมโครงการต่างๆจากครู และนักเรียน ฟังการเสวนาทางวิชาการจากผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศในแขนงต่างๆ.
***นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า เพื่อเป็นการแสดงผลงานทางด้านวิชาการด้านจัดการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนรวมถึงกำลังใจของผู้สร้างสรรค์โครงงานด้วย…

ดำเนิน พรมไชยา/ถ่ายภาพ-รายงาน