อบจ.พังงา จับมือ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 63

อบจ.พังงา จับมือ สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 63

ผู้สื่อข่าวรายงานห้องประชุมโรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จังหวัดพังงา ปี 2563 ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาและชมรม อสม.จังหวัดพังงา โดยมี นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี มี นายเสวก เกิดลาภ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพังงา นายโกวิทย์ กุลสวรรค์ ประธาน อสม.จังหวัดพังงา นางวัชรี ตัณฑชน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก สภาอบจ.พังงา พร้อมด้วย อสม.จากอำเภอตะกั่วป่าและ อ.คุระบุรี รวม 600 คน เข้าร่วมงานอย่างคึกคักยิ่ง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพและทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น รวมถึงได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสามัคคีในการทำงานตลอดจนเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ อสม.ที่ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดระดับจังหวัด ทั้งนี้ กำหนดแบ่งการอบรม เป็น 4 รุ่นระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งหมด 2,450 คน สำหรับวันนี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย อสม.จากอำเภอตะกั่วป่าและ อ.คุระบุรี รวม 600 คน ภายในงานจัดให้มี กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายความรู้จากวิทยากรพิเศษนายสาโรจน์ พึ่งไทย การมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้แก่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563