จ.ราชบุรี/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงเดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ราชบุรี/ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงเดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. อำเภอจอมบึงเดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำโดย นายทัศนา แช่มสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเบิกไพร (นางสาวรัชนู วิเชียรชูตระกูล)

และผู้นำชุมชนตำบลเบิกไพร ลงพื้นที่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ครัวเรือน นายสิทธิ์ บำรุงใจ (ผู้สูงอายุ) บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ 1 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยได้เข้าไปซ่อมแซมบ้าน และดูแลทำความสะอาดบ้านให้ถูกสุขลักษณะ
ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน