ศจพ.อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี กำกับติดตามการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ศจพ.อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี กำกับติดตามการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. อำเภอวัดเพลง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนแอละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอยยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแำเภอวัดเพลง (คจพ.) ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง เป็นประธานฯ สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายฯ TPMAP ปี 2565 จำนวน 1 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่เพิ่งย้ายเข้าพื้นที่ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง และเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์มิติสุขภาพ และความเป็นอยู่
2. รายงานการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาครบทั้ง 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100

3. รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ครัวเรือนเป้าหมาย ปี 2564 มิติรายได้ เป้าหมาย 24 ครัวเรือน แก้ไขปัญหาแล้ว/พัฒนาตนเองได้ จำนวน 23 ครัวเรือน คงเหลือ 1 ครัวเรือน และมิติความเป็นอยู่ เป้าหมาย 14 ครัวเรือน ดำเนินการแล้ว/กำลังแก้ไข 6 ครัวเรือน คงเหลือ 8 ครัวเรือน
4. การหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน มิติความเป็นอยู่ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา จำนวน 8 ครัวเรือน
นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ทั้ง 5 มิติ ติตตามเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนยากจนอย่างต่อเนื่อง การประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรีรายงาน