จ.ราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ.ราชบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
เดินหน้าปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอวัดเพลง มอบหมายให้
นายนพดล เจริญวัย ปลัดอำเภอ (เจ้านักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) พร้อมด้วย นายกิตตินนท์ ปานจันทร์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) จิตอาสา 904 และนายธีระ อินทะแสน พัฒนากรประจำตำบลวัดเพลง จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับกำนันตำบลวัดเพลง ผู้แทนเทศบาลตำบลวัดเพลง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลวัดเพลง และจิตอาสาตำบลวัดเพลง

จัดระเบียบและทำความสะอาดบ้านเรือน ของครัวเรือนตกเกณฑ์ตัวชี้วัดบ้านเรือนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเพลง จำนวน 1 ครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนนี้เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว หากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเป็นผลเสียต่อสุขภาพต่อผู้อาศัยในบ้านนี้ได้ ซึ่งการจัดระเบียบและทำความสะอาดบ้านเรือนในครั้งนี้ เพื่อให้คนในครัวเรือนมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตดีขึ้นการประชุมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน