ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองศรีสะเกษ รุ่นที่ 1

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองศรีสะเกษ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอเมือง รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของอำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 50 คน

เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา การติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพ และการให้การสงเคราะห์ เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย และจิตใจในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดต่อไป

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ