จ.ราชบุรี/ เทศบาลเมืองบ้านโป่งได้รับการคัดเลือกรับรางวัลโล่เกียรติยศการประกวดสุนทรพจน์ระดับประเทศ

จ.ราชบุรี/ เทศบาลเมืองบ้านโป่งได้รับการคัดเลือกรับรางวัลโล่เกียรติยศการประกวดสุนทรพจน์ระดับประเทศ

ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี เด็กหญิงอารีรัตน์ จังทองศิริ รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงกฤตพร รักบ้านเกิด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ระดับประเทศ”สุนทรพจน์”เลิศลีลา ภาษาไทย ครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยองร่วมกับโรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พร้อมกันนี้ นายชัยยา ศรีด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี พร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีงานวิถีเมืองคนงามบ้านโป่ง ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง 3 วัฒนธรรม@ตลาดสราญยาม

เย็น”ในกิจกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และการท่องเที่่ยวเมืองคนงามแห่งใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ไทย จีน มอญ(สามชาติพันธุ์) โดยมีนายอมร สว่างทิพพาภรณ์ ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม และอาจารย์รัตนา รัตนพรสุข กรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม มีนางรัตนาวดี อุ่มไกร ต้อนรับ / ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อมร สว่างทิพพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน