ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสาขาอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

ศรีสะเกษ !! นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสาขาอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนโนนใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2566 – 2 พฤษภาคม 2566 โดยมี นางเพชรลดา เนตรเนติกุล ภรรยานายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ , นางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง , นายนิคม ชาลี ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง , ร.ต.อ.อุทัย อาจหาญ รอง สวป.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ , ร.ต.อ.ปักธงชัย หนูกุล รอง สว.สส.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ , ร.อ.ธีรพงษ์ ศิริบูรณ์ สัสดีอำเภอ , นายแพทย์อรรถวุฒิ ธรรมชาติ ผอ.รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ , น.ส.ณัฐฐา สุขใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , น.ส.นิตยา สุ่มมาตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นายอุทิศ พิทักษา สาธารณสุขอำเภอ , นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายก อบต.เสียว , นายกิติ ร่มแก้ว ปศุสัตว์อำเภอ , นายยงยศ ช่วยบุญ เกษตรอำเภอ , นายวีระยุทธ ศรีละพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอ , น.ส.ผ่องนภา แก่นเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

, น.ส.ธัญวรรณ ใจดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษหน่วยโพธิ์ศรีสุวรรณ , น.ส.พัชรา เพ็ชรดี ครู กศน.อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ , นายสมคิด พรหมทา ผอ.รพ.สต.บ้านปลาเดิด , นางธนิฏฐา กันแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านอีเซ , นายอภิชาติ ตั้งพิทักษ์ไกร ผอ.รพ.สต.บ้านผือ , นายขวัญชัย พันธสีมา ผอ.รพ.สต.โซงเลง , นายสุเทพ พลกะสินธ์ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนหนองหว้า , นายประยงค์ แก้ววงษ์ ครูโรงเรียนไตรมิตร , สมาชิก อส. ผรส. , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองและครอบครัวของผู้เข้ารับการบำบัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่ของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และเพื่อให้อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณปลอดจากสารเสพติดต่อไป

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ