จ.ร้อยเอ็ด-ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต7 ตรวจเยี่ยมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ!!

จ.ร้อยเอ็ด-ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต7 ตรวจเยี่ยมศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ!!
ในวันที่(20 กุมภาพันธ์ 2562)ดร.นพ.สิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต7และได้เยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ของประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนสิ่งจำเป็นในด้านสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพ
-โดยประเด็นความสำคัญมีความเข้มแข็งในศสมช.และภาคีเครือข่ายที่บูรณาการร่วมกันพื้นที่และสนับสนุนสิ่งจำเป็นในด้านสุขภาพสภาพตนเองอย่างยั่งยืนและมุ่งหมายและมุ่งการแก้ไขพฤติกรรมรณรงค์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย**นางพัชรา ชมภูวิเศษ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนในครั้งนี้มีการต้อนรับจากอสมเยี่ยมชมผลงานอสมเยี่ยมชมศูนย์ศสมช.ท่านผู้ตรวจเยี่ยม cup อ.เชียงขวัญ สมาคม อสม.อำเภอเชียงขวัญ .รพ.สต.หมูม้น และ ศสมช.บ้านโนนสะอาด กับทีม ผอ.บุญเพ็ง ยอดบุญมา ผอ.สบส.เขต 7และคณะพร้อม -ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ดโดย..หลายสิ่งที่เตรียมเช่นนวดเพื่อสุขภาพฯของประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนสิ่งจำเป็นในด้านสุุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพมีนวดเพื่อสุขภาพและบูรณาและพัฒนาให้ยั่งยืนกันต่อไป

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

//////////////
ศรีไพร ทูลธรรม – รายงาน