ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวอำเภอโพธิ์ชัย /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว

ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวอำเภอโพธิ์ชัย
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ดนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวอำเภอโพธิ์ชัยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 2,500 ผืน สำหรับมอบให้แก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้อุปการะคนพิการทุพพลภาพ ผู้มีรายได้น้อยและพระภิกษุสามเณร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว และจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแล้วจำนวน 1,643 ผืน ที่เหลือจำนวน 857 ผืน


จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 4 อำเภอดังนี้ อำเภอโพธิ์ชัยจำนวน 467 ผืน อำเภอเมืองจำนวน 130 ผืน อำเภอโพนทองจำนวน 130 ผืน และอำเภอเสลภูมิจำนวน 130 ผืน สำนักงานบรรเทา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับอำเภอโพธิ์ชัยจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานขึ้นในวันนี้โดยมีนายอำเภอเมยวดีอำเภอโพนทองและอำเภอเสลภูมิเป็นผู้แทนประชาชนในพื้นที่มารับมอบผ้าห่มกันหนาวในวันนี้ด้วย
/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว