พะเยา…ส.ปชส.พะเยา นำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน..

พะเยา…ส.ปชส.พะเยา นำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน..

 

วันที่ 22 ก.พ.62 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ได้นำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้น โดยการนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ เพื่อติดตามประชาสัมพันธ์การรับรู้ให้กับประชาชน จำนวน 3 โครงการได้แก่ โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีต ลำเหมืองกลางป่าคา หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ , โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Cape Seal หมู่ที่ 2 บ้านร่มโพธิ์งามตำบลบุญเกิด เชื่อมบ้านสะพานงามหมู่ที่ 3 ตำบลดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ และโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านแวน อำเภอเชียงคำ

 

โครงการก่อสร้างตัดคอนกรีตลำเหมือง กลางป่าคาหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ ดำเนินการโดยที่ทำการปกครอง อ.ดอกคำใต้ เดิมเป็นคลองส่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรมีลักษณะเป็นคลองเล็กๆอยู่ติดถนนเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ก็จะทำให้ เกิดปัญหา น้ำหลากเข้าท่วมนาข้าวของประชาชน และเมื่อมีการสร้าง โครงการดังกล่าว ทำให้ สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยในฤดูฝนที่ผ่านมา น้ำสามารถระบาย ลงสู่ลำน้ำอิง และไม่เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จำนวน 6 หมู่บ้าน ในตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้

 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง Cape Seal หมู่ที่ 2 บ้านร่มโพธิ์งาม ตำบลบุญเกิด เชื่อมบ้านสะพานงามหมู่ที่ 3 ตำบลดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ ดำเนินการโดยที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ เดิมเป็นถนนลาดยาง เกษตรกรใช้สัญจรเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ต่อมาสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากก่อสร้างมานานราว 30 ปี จึงทำให้การสัญจรไปมาค่อนข้างลำบาก โดยหลังจากดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ เกษตรกรสามารถเดินทาง ขนผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายทางบ้านแวน อำเภอเชียงคำ โดยที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคำ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวได้เกิดชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ซึ่งเป็นถนนที่ใช้สัญจรภายในตำบลของชาวบ้านตำบลน้ำแวน ซึ่งหลังจากที่มีการซ่อมผิวถนนดังกล่าว ประชาชนในตำบลดังกล่าว ก็สามารถสัญจรเดินทางไปมาได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจากการลงพื้นที่ ชาวบ้านที่ได้รับโครงการต่างพอใจกับโครงการที่รัฐบาลได้ดำเนินการดังกล่าวให้ โดยเป็นโครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และอยากให้ และอยากให้ดำเนินโครงการลักษณะนี้อีกในครั้งต่อไป