ร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ203องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ203องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-


วันชัย ผวจ.นอ.เปิดเพิ่มประสิทธิภาพ204อปท./สมนึก-ประธาน/ชสอท,:MOITCr./ชมรมสื่อออนไลน์IT/0817082129-

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ เวลา 10.00 น.ห้องประดับฟ้าโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยการดำเนินงานของนาย ธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารท้องถิ่น,ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้อำนวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 203 แห่ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4

นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.-ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นฐานรากการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยและเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในชุมชนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในราชการส่วนภูมิภาค

ในการกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงดังนั้นสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4

นายวันชัย คงเกษม ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดว่า.- กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีระเบียบและหนังสือสั่งการที่สำคัญเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้ 1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ให้ครบทุกแห่ง จัดซื้อและวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์ให้ครบทั้งสุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2562,

2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแล้ง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เสนอโครงการ จำนวน 67 จังหวัดจำนวนไม่เกิน 30,000 ฝาย งบประมาณ 3 พันล้านบาท จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอขอรับสนับสนุน งบประมาณ ต้องเป็นโครงการพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีลักษณะ เป็นเส้นทางไหลของน้ำ เพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ หรือฝายกักเก็บน้ำ ที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเช่น ฝายแม้ว หรือฝายผสม งบประมาณไม่เกินแห่งละ 500,000 บาท

3.การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน เพื่อให้คนอื่นมีการคัดแยกขยะ และให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานของถังขยะเปียกและส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียน,4.กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อม แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พศ 2561-2565

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr./
สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-