จิตอาสาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ลงพื้นที่บ้านสบเมยและบ้านบุญเลอ มอบผ้าห่มคลายความเหน็บหนาวแก่ราษฎร

จิตอาสาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ลงพื้นที่บ้านสบเมยและบ้านบุญเลอ มอบผ้าห่มคลายความเหน็บหนาวแก่ราษฎร

กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน ไปมอบให้กับราษฎรบ้านสบเมย ณ โรงเรียนบ้านสบเมย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 150 ผืน ให้กับราษฎรบ้านบุญเลอ ณ โรงเรียนบ้านบุญเลอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงเข้าเยี่ยมเยียนบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวและสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือในโอกาสต่อไป

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นนโยบายของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว” ที่มีความห่วงใยราษฎร และต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่จะยืนเคียงข้าง พร้อมดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึงทุกครอบครัว