ทหารพราน 32 ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ อำเภอทุ่งช้าง….ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม ให้มีสุข

ทหารพราน 32 ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ อำเภอทุ่งช้าง….ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม ให้มีสุข

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 มอบหมายให้กองร้อยทหารพรานที่ 3206 จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ พร้อมชุดช่าง ร่วมกับ ราษฎรในพื้นที่ ทำการซ่อมแซมบ้านให้กับ นายสายชล แสงแก้ว อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ เพื่อสร้างเสริมให้ราษฎรผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน ณ บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 4 บ้านเวียงสอง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน