ร้อยเอ็ดจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ร้อยเอ็ดจัดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

วันนี้( 18 ก.ค.61 ) เวลา 9.30 น. ณ โรงเรียนบ้านชีโหล่น หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภออาจสมารถ ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2512 เมื่อทรงเล็งเห็นว่า กิจการและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประสบผลและเป็นคุณประโยชน์อย่างมหาศาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 1 ล้าน บาท เป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิ “แพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2517 โดย พระองค์เป็นนายิกากิตติมศักดิ์ หลังจากเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 สมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์สืบต่อมา หลังจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรด้านการแพทย์และสาธารณสุขสืบต่อไป
โดยในครั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการบูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วน ออกให้บริการประชาชน พร้อมกันนี้ได้มอบรถจักรยานให้กับนักเรียน จำนวน 5 คัน มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่ยากไร้ และผู้สูงอายุ มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งในจังหวัด และอำเภอได้ออกบูธ ให้บริการความรู้แก่ประชน ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ กฎหมาย ให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยง บริการตัดผมฟรี โดยเจ้าหน้าที่ จากกองร้อย อ.ส.ร้อยเอ็ด และสถานีตำรวจภูธรอำเภออาจสามารถมาให้บริการ

///////////////\\\\
ศรีไพร. ขอขอบคุณเครดิต
บุญมี ข่าว ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก ข่าว
สปชส ร้อยเอ็ด