ร้อยเอ็ดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์เพื่อรักและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-pol/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์เพื่อรักและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-pol/0817082129-รายงาน

– วันนี้ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน “พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ (จสอ.รอ.)” ณ เรือนจำชั่วคราวรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดทำ”โครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ขึ้น (จอส.รอ.)” เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ แก่ตัวผู้ต้องขังและเป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคม รวมทั้งเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดี รักและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้กำหนดหลักสูตร


โดยกรมราชทัณฑ์ได้ส่งหลักสูตรดังกล่าวให้กับเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆทั่วประเทศ ดำเนินการจัดอบรมผู้ต้องขัง พร้อมให้ประสานขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากจิตอาสาประจำภาค ในการอบรมตามหลักสูตร ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วินัยและหลักการปฏิบัติของจิตอาสาพระราชทาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่พลเมือง การบำบัดน้ำเสียเป็นต้น


เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้กำหนดฝึกอบรม “โครงการจิตอาสาพระราชทาน” ให้กับผู้ต้องขังชายเรือนจําชั่วคราวรอบเมือง จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ณ เรือนจำชั่วคราวรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/ชยพล แพงศรี-เลขารองผวจ.รอ.-ภาพ