ร้อยเอ็ดศูนย์วิทย์และวัฒนธรรมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย/P TV/ชสอท./nuk-komgich/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดศูนย์วิทย์และวัฒนธรรมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

/P TV/ชสอท./nuk-komgich/0817082129-รายงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยการดำเนินงานของนางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ พร้อมด้วย ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กร ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา จ.ร้อยเอ็ด พร้อมชมนิทรรศการต่างๆที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมการศึกษาร้อยเอ็ด ที่ได้จัดไว้เพื่อการศึกษา อาทิ ท้องฟ้าจำลอง ระบบสุริยะ อวกาศ ข้าวหอมมะลิข้าวอันดับ1ของไทย


นางยุวดี แจ้งกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดกล่าวรายงานว่า.- ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563 ขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 กิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์,การแข่งขันการแต่งกายจากวัสดุรีไซเคิล,การแข่งขันด้านการแข่งขันการเต้นโคฟเวอร์แดนซ์และการแข่งขันการเต้นแอโรบิคของนักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและนักศึกษานอกระบบในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์และยโสธร นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ศูนย์เพื่อสันติภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น,ศูนย์ภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาลัยขอนแก่น,ชมรมเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุจังหวัดร้อยเอ็ด


นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวเปิดว่า การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563 เป็นโอกาสอันดีในการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสในการรับรู้ความรู้ด้านต่างๆมากมาย ที่สามารถศึกษาได้โดยอาศัยสื่อต่างๆที่จัดไว้อย่างสมจริง
โดยเมื่อ 152 ปีที่แล้ว ณ หมู่บ้านหัวสะพาน แขวงเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่ซึ่งพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 ซึ่งประทับแรม เพื่อทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมพุทธศักราช 2441 พุทธศักราช๒๔๑๑ ตามที่ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์ล่วงหน้าด้วยพระองค์เองอย่างถูกต้องแม่นยำ

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
/คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/ภาพ