ยโสธร”สำนักงานอัยการเปิดอบรมกฎหมายแก่ผู้นำ”

ยโสธร”สำนักงานอัยการเปิดอบรมกฎหมายแก่ผู้นำ”

ที่หอประชุมอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 น.นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายครอบครัวโดยในการนี้นายสมจิตร ศรีเจริญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรได้กล่าวรายงานว่าสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรที่ตอบสนองในนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในด้านการส่งเสริมการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจสำคัญคือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมของปวงชนชาวไทยโดยการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์

และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรมีภารกิจคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนได้เร่งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อนหลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนกำนัน สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลได้รับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน500 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสร้างความรู้ คู่คุณธรรม

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน