ร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน” (ยุว อปพร.) เพื่อช่วยเหลือตนเองและชุมชนเบื้องต้น

ร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน” (ยุว อปพร.) เพื่อช่วยเหลือตนเองและชุมชนเบื้องต้น

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด-ข่าว

วันนี้ (7 มิ.ย.66) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน” (ยุว อปพร.) โดยมี นายธรณิศ เทพแพงตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายดำรงค์ศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันภัย การระงับอัคคีภัย การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นอย่างถูกวิธีและปลอดภัย การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและชุมชนจากภัยพิบัติในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 140 คน พร้อมครูผู้ดูแลและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2566

นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติและภัยจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งเมื่อเกิดภัยแต่ละครั้งก็จะสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก
การอบรมในครั้งนี้ นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว หรือชุมชนในท้องถิ่นของตนเองต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว