ป.ป.ช.ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนกรรมการต้านทุจริตเชิงรุกในพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริตและโครงการอาหารกลางวัน

ป.ป.ช.ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนกรรมการต้านทุจริตเชิงรุกในพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริตและโครงการอาหารกลางวัน

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

เมื่อวันนี้ 27ธ.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรมStrong-จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยการดำเนินงานของ นายวีระ ศรีคำ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการและคณะ พร้อมด้วย ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด,กธจ,สภาวัฒนธรรม,Strong-จิตพอเพียง,เครือข่ายป.ป.ช.ภาคประชาสังคมภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ด,สพป.ร้อยเอ็ด เขต3,ชมรมอาสาปลูกป่าฯ,กำนัน-ผญบ.,อปท.,สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมโครงการครอบคลุมพื้นที่ร้อยเอ็ด จำนวน 34 คน

กิจกรรมประกอบด้วย การกำหนดทิศทางการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2566,แนวทางการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากอปท.ของโรงเรียน ในสพป.ร้อยเอ็ด งบปี 2566,ระดมความคิดเห็นและเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์,การเฝ้าระวังดูแลทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของเครือข่ายชมรมStrong-จิตพอเพียงต้านทุจริต,และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฯ ปิดการประชุม

นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เรื่องนมโรงเรียน เป็นห่วงนักเรียนไม่ได้รับตามนโยบาย ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. ครูจะต้องช่วยกันตรวจสอบและเข้าใจถึงบทบาทการได้รับนม คุณภาพของนม ป้ายประชาสัมพันธ์ระเบียบเรื่องนมโรงเรียน ให้สังคมสามารถตรวจสอบได้ บันทึกเหตุการณ์ลงในประจำวัน บันทึกภาพเหตุการณ์ตั้งแต่การรับนม ภาพนม การดื่มนม รายงานผู้บังคับบัญชา โครงการอาหารกลางวันก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการบันทึกรายละเอียดและภาพถ่ายโครงการอาหารกลาสงวัน ให้สามารถตรวจสอบได้ เราต้องดูแลช่วยกัน เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เน้นการนำโมเดลStrong-จิตพอเพียงต้านทุจริต,เครือข่ายฯ นำมาปรับใช้กับการป้องกันและรักษาไว้ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึก ที่ต้องการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งทรัพยากรธรรมขาติป่าไม้ และเฝ้าระวังจับตา การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรมชาติ ปราศจากการทุจริตได้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้ดินและน้ำให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย บังเกิดผลดีต่อประชาชนต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว