นครนายก – โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

นครนายก – โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่สวนป่าลานธรรม วัดเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2566 หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่พระนิสิต และอุบาสกอุบาสิกา โดยมี พระครูบรรพตภาวนาวิธาน (วิ) ดร. เจ้าอาวาสวัดเขาพระ อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ระดับ ปริญญาโท-ปริญญาตรี และหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมมี นางภัทรานิษฐ์ จริยาโสวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายกและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งระยะเวลาการจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15 – 25 ธันวาคม 2566 รวม 10 วัน

มีพระนิสิตสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตร และอุบาสก อุบาสิกาผู้ถือบวช เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน รวมจำนวน 197 รูป/คน

ทั้งนี้ พระครูบรรพตภาวนาวิธาน (วิ) ดร. เจ้าอาวาสวัดเขาพระ เจ้าสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดนครนายก (แห่งที่ 2) เป็นหัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ พร้อมพระวิปัสสนาจารย์ 8 รูป นำพระนิสิตเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ทำกิจกรรมต่างๆ ตามกฎระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ในเรื่องของการปฎิบัติธรรมประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่มีการกำหนดให้นิสิตทุกรูป/คน ปฎิบัติธรรมประจำปีของการศึกษาทุกระดับชั้นต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก