สตูล รองผู้ว่าฯ ร่วมพิธีเปิดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน โครงการคนสตูลสร้างสุข 2 ภายใต้แนวคิด คนสตูลสร้างสุข ปลุกวิถีชุมชน ข้ามพ้นวิกฤติโควิด ก้าวสู่เมืองแห่งความผาสุกอย่างยั่งยืน

สตูล รองผู้ว่าฯ ร่วมพิธีเปิดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน โครงการคนสตูลสร้างสุข 2 ภายใต้แนวคิด คนสตูลสร้างสุข ปลุกวิถีชุมชน ข้ามพ้นวิกฤติโควิด ก้าวสู่เมืองแห่งความผาสุกอย่างยั่งยืน

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติเปิดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน โครงการคนสตูลสร้างสุข 2 ภายใต้แนวคิด คนสตูลสร้างสุข ปลุกวิถีชุมชน ข้ามพ้นวิกฤติโควิด ก้าวสู่เมืองแห่งความผาสุกอย่างยั่งยืนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายสมัชชาคนสตูล เครือข่ายคนสตูลสร้างสุข หน่วยจัดการระดับจังหวัดสตูล (Node – Satun) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนัก 6 เพื่อเสวนาด้านการดำเนินโครงการให้ชุมชนได้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อจัดทำโครงการในประเด็นที่ร่วมสร้างเสริมสุขภาพคนสตูล โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงาน องค์กร ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นต่างๆ อาทิ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษ การส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียน การจัดการขยะครัวเรือนและชุมชน การสร้างเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน การลด ละ เลิกบุหรี่และเหล้า เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในจังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 150 คน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็น เวทีปฐมนิเทศตัวแทนชุมชน หน่วยงาน องค์กรท้องถิ่น ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการสร้างเสริมสุขภาพประจำปี 2565 โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ผ่านการดำเนินงานของ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสตูล (Node-Satun) โดย นางสาวนิธิมา บินตำมะหงง หัวหน้าหน่วยจัดการระดับจังหวัดสตูล ภายใต้โครงการ “คนสตูลสร้างสุข ปลุกวิถีชุมชน ข้ามพ้นวิกฤติโควิต ก้าวสู่นครแห่งความผาสุกอย่างยั่งยืน” เพื่อเชื่อมร้อยการสร้างสุขในเครือข่ายสมัชชาคนสตูล โดยปีนี้ มีชุมชน โรงเรียน องค์กรท้องถิ่น ได้รับการอนุมัติโครงการ 29 ชุมชน เพื่อร่วมขับเคลื่อน “คนสตูลสร้างสุข” ต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล