รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ มุ่งสร้างศักยภาพบุคลากรบริหารงานพัฒนาชุมชน

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ มุ่งสร้างศักยภาพบุคลากรบริหารงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายนิวัติ น้องผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) พร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอในหลายๆด้าน เช่น
1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ขององค์กรและทักษะการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2. การจัดการความรู้ระดับหน่วยงานและเครื่องมือการจัดการความรู้ 3. Design Thinking การออกแบบกระบวนการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมจากทีมวิทยากร ถ่ายทอดสัญญาณสดจากห้องสมุดกรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ด้านนายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ผมนายในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนานที่สุด 22 ปี

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2542 ซึ่งมีประสบการณ์มาก มีผลงานดีเด่นมาตลอด โดยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี, ข้าราชการผลมีผลงานดีเด่น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาสังคมจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ รับรางพระราชการจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ,ข้าราชการผู้มีผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน ประเภทพัฒนาการอำเภอ จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง รับโล่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน,ข้าราชการคนดีมีคุณธรรมม มีผลงานดีเด่น เพื่อคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์ จากกอ.รมน.ภาคใต้(14 จังหวัด) มีรางวัลส่วนตัวอีกมาก สำหรับรางวัลที่สนับสนุนบุคคลและองค์กรชุมชน รับโล่จากสถานที่ต่างๆเช่น ตึกสันติไมตรี,สวนอัมพร,กรมประชาสัมพันธ์,เมืองทองธานี เป็นต้น มากกว่า 100 รางวัล มีความรู้สึกว่า การอบรมครั้งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเป็นอบรมผู้บริหารทุกระดับต้องมีการอย่างสม่ำเสมอ เพราะความรู้ทางวิชาการต้องพัฒนาอย่างเสมอ จะได้ทันต่อสถานการณ์และปรับตัวตามเทคโนโลยี่ใหม่ๆ จึงขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของทุกระดับชั้น ประกอบกับเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ” ในปี 2565 ซึ่งพัฒนาการอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดนราธิวาส มีความตั้งใจและสนใจในการอบรมเป็นอย่างยิ่ง โดยรับฟัง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส