กาฬสินธุ์เปิดศูนย์ประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติดแห่งแรก

กาฬสินธุ์เปิดศูนย์ประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติดแห่งแรก

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับอำเภอยางตลาด เปิดศูนย์คัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำหรับผู้ติดยาเสพติด แห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ ที่ทำการ อบต.คลองขาม (เก่า) บ้านโคกสี ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดศูนย์คัดกรองเพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำหรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเกี่ยวกับยาเสพติด ตำบลคลองขาม โดยมีนายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด นายวิทยา บุญตาโลก นายก อบต.คลองขาม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 โดย อบต.คลองขาม อ.ยางตลาด ได้จัดตั้งศูนย์คัดกรองเพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำหรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเกี่ยวกับยาเสพติด โดยใช้ที่ทำการ อบต.คลองขาม (เก่า) เป็นศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูดังกล่าว

นายศุภศิษย์กล่าวอีกว่า สำหรับวัตถุประสงค์จัดตั้งศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูดังกล่าว เพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำหรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการติดตามดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในตำบลอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งผู้เสพและผู้ขาย และนำมาพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
ด้านนายวิทยา บุญตาโลก นายก อบต.คลองขาม กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด ยังพบว่ามีการระบาดในหลายพื้นที่ ขณะที่ในส่วนของผู้ที่เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูบางราย ยังกลับไปมีพฤติกรรมซ้ำอีก ดังนั้น ศูนย์คัดกรองเพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมสำหรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาเกี่ยวกับยาเสพติด ต.คลองขาม ที่จัดขึ้นเป็นแห่งแรกของ อ.ยางตลาดและแห่งแรกของ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงาน คณะติดตามประเมินผลกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ จึงจะเป็นแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถดึงผู้ที่เคยมีประวัติข้องเกี่ยวกับยาเสพติดกลับมาเป็นพลเมืองดี ร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป