พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

สระแก้ว- วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเกลือ บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาป่าโคกสูง 2 (บ.ภักดีแผ่นดิน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1, พลตรีอมฤต บุญสุยา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์, นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว, พลเอก แอก ซอมโอน ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจำนวนมากกว่า 2,500 ราย เข้าร่วมในพิธีฯดังกล่าวอย่างพร้อมเพียง
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี กองทัพบก ได้มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก โดยร่วมกับจังหวัดสระแก้ว, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว, ส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
1.กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 90,000 ต้น โดยปลูกในพื้นที่กิจกรรม จำนวน 31 ไร่ และส่วนที่เหลือมอบให้จังหวัดสระแก้ว โดยอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ร่วมกับประชาชนทำการปลูกป่า ในพื้นที่ป่าสงวน 11 แห่ง พื้นที่ป่าชุมชน 75 แห่ง พื้นที่ป่าตามโครงการ หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทย-กัมพูชา โครงการผืนป่าอาเซียน พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด รวมพื้นที่ทั้งหมด 450 ไร่ และมอบเงินค่าโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม จำนวน 15 โรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนทุนค่าโครงการอาหารกลางวันจาก กองทัพภาคที่ 1
2. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 90,000 ตัว

3. กิจกรรมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงพระราชประวัติ สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระพันปีหลวง, การเสด็จฯ มาทรงงานร่วมกับ พระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศ ฯ ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว, ประวัติโครงการศิลปาชีพ ตามพระราชดำริ, ศิลปาชีพ 4 ภาค,การจัดแสดงหม่อนไหม จังหวัดสระแก้ว และศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการหมู่บ้านยามชายแดน, โครงการป่าชายเลน, โครงการเต่าทะเล, โครงการธนาคารอาหารชุมชน (foodbank), โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์, โครงการป่ารอยต่อ 5 จังหวัด, การจัดแสดง OTOP และการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว
4. กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ โดยกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ได้นำกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยเหนือ มาร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ดังนี้
– มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา จำนวน 30 ถุง
– มอบจักรยานสานฝันปันสุข จำนวน 50 คัน
– มอบรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการ จำนวน 90 คัน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอันเนื่องมาจากทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้บูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์มาโดยตลอด

..นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว