ยโสธร”พช.อำเภอกุดชุม จ้ดงานวันดินโลก”

ยโสธร”พช.อำเภอกุดชุม จ้ดงานวันดินโลก” วันนี้ 14 ธันวาคม 2565เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม มอบหมายให้

นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานจัดกิจกรรมวันดินโลก (Word Soil Day ) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอกุดชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และเครือข่ายโครงการ”โคก หนองนา”โมเดล กุดชุม ร่วมกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา “โมเดลนวดข้าวอนุรักษ์วิถีไทย และปลูกต้นไม้ ภายใต้หัวข้อ ” Great food from good soil for better lite หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข” ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักที่กำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO “Soils, Where food begins

อาหาร ก่อกำเนิดเกิดจากดิน” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ แปลง “โคก หนอง นา โมเดล” ของนายโกเมศ มาสขาว บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 10 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สำนักงานพัฒนาชุมชนโดยนายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ สายชารีนายธรรมการ มูลสาร นางสาวอริษา บุตรอำคา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายจันประสิทธิ์ สีพาฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมนายพลากร แก้วขวัญข้า ผู้นำ อช.ตำบลโนนเปือย พร้อม นางสาวปภาวี ยุทธรรมเจ้าหน้า กทบ.อำเภอกุดชุมรวมกันดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์

///พลากร แก้วขวัญข้า