จ. ราชบุรี/ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

จ. ราชบุรี/ จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2564 ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ ร่วมในพิธี โดยการจัดงานในครั้งนี้องค์การบริหารจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดราชบุรี และภาคเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนพิการและครอบครัวได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การเข้าถึงบริการด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คนพิการ

ภายในงานกิจกรรมประกอบด้วย การชมวีดีทัศน์ เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี วีดีทัศน์สาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 จากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การมอบโล่ให้คนพิการต้นแบบ การมอบรถสามล้อโยกให้แก่คนพิการที่มีฐานะยากจน การให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้แอปพิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล และการมอบขวัญให้แก่คนพิการ

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน