กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567”

กมธ.พัฒนาการเมืองฯ จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567” โดยมี นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมด้วยนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง บรรยายหัวข้อ “คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และหัวข้อ “วิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา” และมีนายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวเปิดการสัมมนา
.
สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ขั้นตอนวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกกันเองของผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา และแนวทางแก้ไข