กมธ.เศรษฐกิจฯ ลงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้

กมธ.เศรษฐกิจฯ ลงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ เดินหน้ารับฟังส่วนราชการและภาคประชาสังคมในการรองรับแผนโครงการก่อสร้างแลนด์บริดจ์ เส้นทางการค้าสำคัญอ่าวไทยและอันดามัน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา นำโดย นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 4 ในฐานะประธานคณะ
อนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ลงพื้นที่จังหวัดระนองติดตามการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พร้อมร่วมประชุมรับฟังการบรรยายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ของจังหวัดระนอง ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (แลนด์บริดจ์) ในการขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระนอง ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้การต้อนรับ

.
จากนั้น ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือระนอง ซึ่งเป็นประตูการค้าทางฝั่งทะเลอันดามันที่สำคัญต่อการขนส่งสินค้า/ตู้สินค้า เชื่อมโยงเส้นทางการค้ากับประเทศในเอเชียใต้ โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อรองรับโครงการแลนบริดจ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์ อันเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ Southern Economic Corridor : SEC ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช พัฒนาเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้าและโลจิสติกส์กับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศและภูมิภาค
ฝั่งทะเลอันดามันในอนาคตต่อไป