รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 นำกำลังพล จิตอาสา ครอบครัว กรมทหารม้าที่ 3 ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนา ใน ‘โครงการทหารพันธุ์ดี’ สะท้อนความเป็น ‘อู่ข้าวอู่น้ำ’ ของไทย

รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 นำกำลังพล จิตอาสา ครอบครัว กรมทหารม้าที่ 3 ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนา ใน ‘โครงการทหารพันธุ์ดี’ สะท้อนความเป็น ‘อู่ข้าวอู่น้ำ’ ของไทย

สำหรับโครงการที่เด่นชัดและเข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ นั่นคือ “โครงการทหารพันธุ์ดี” ต่อยอดความพอเพียง โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กองพลทหารม้าที่ 1 ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้แก่กำลังพล และทหารกองประจำการ สู่การเป็นทหารพันธุ์ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วประเทศ

พันเอก สุชาติ พุ่มสุวรรณ รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นประธานจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง กองพลทหารม้าที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน และครอบครัวของ กรมทหารม้าที่ 3

กองพลทหารม้าที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้มีโอกาสออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีในครอบครัว องค์กร โดยการใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าของหน่วย และเป็นการอนุรักษ์วิถีชาวนาแบบดั้งเดิม

“โครงการทหารพันธุ์ดี” จัดขึ้น เพื่อให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัย รวมทั้งเป็นพืชผักที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการที่จะนำมาบริโภค และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของกำลังพล แต่ถ้าเหลือจากการนำไปบริโภคแล้วก็นำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง