จันทบุรี-ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ปลูกผักกินเอง มีเหลือแบ่งปัน น้อมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จันทบุรี-ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ปลูกผักกินเอง มีเหลือแบ่งปัน น้อมนำแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ ( 6 ธ.ค.65 ) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ปลูกผักกินเอง มีเหลือแบ่งปันโดยกิจกรรม “ปลูกผักกินเอง มีเหลือแบ่งปัน” ได้รับแรงบันดาลใจ และต่อยอดมาจาก การศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การเรียนรู้โก่งธนูโมลเดล จังหวัดลพบุรี ที่ได้น้อมนํา พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องหลักการทรงงาน “บวร” “บรม” “ครบ” อันหมายถึง บ้าน พี่น้องประชาชน ผู้นําท้องถิ่น ท้องที่ราชการ และ ภาคผู้นำศาสนา แนวทางดำเนินโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของการน้อมนำเอา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเองของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการใช้ชีวิตอย่างมี เหตุมีผล และที่สําคัญที่สุดที่เป็นต้นแบบทําให้โด่งดังไปทั่ว คือ “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน”

และต้องการส่งเสริม ชักชวนให้หัวหน้า ส่วนราชการ และสมาชิกร่วมเป็นแบบอย่าง การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง สำหรับ แนวคิดการดําเนินกิจกรรม เพื่อมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนโดยใช้ ประโยชน์พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ว่างในบ้านและชุมชน และเมื่อมีเหลือสามารถแบ่งปัน สร้างความมั่นคง และขยายสังคมแห่งการแบ่งปันในชุมชนได้ ไปจนถึงเมื่อปลูกผักทาน เองยังเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และมีสุขภาพที่ดีด้วยทางชมรม ฯ จึงขอเชิญชวนท่าน ร่วมปฏิบัติบูชาปลูกผักสวนครัว อย่างน้อยจำนวน 10 อย่างในบ้านเพื่อเป็น แบบอย่าง ให้กับชุมชน มีกิจกรรมที่ทําให้เกิดความรักความสามัคคี ในครอบครัวใน ชุมชน และจะทำให้ทุกครัวเรือนมีความมั่นคงด้านอาหาร และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก