มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 “ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.4) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 “ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.4) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

.
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 “ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2565 โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี รอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานในครั้งนี้
.
ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายจัดขึ้น ในชื่องาน “เทิดไท้จักริน หัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี เก็จมณีสู่อาเซียน” ภายใต้แนวคิด “ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน เสริมสร้างความปรองดองภายในชาติและภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อในการเชื่อมโยงความรักสามัคคีกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม ให้กับศิลปินอาเซียนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

.
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นบนความหลากหลายด้านศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์” เป็นการผสมผสานในเรื่องของรสอาหารของจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ความมีฝีมือที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของงานศิลปหัตถกรรมของช่างเมืองเพชร และความวิจิตรศิลป์ของลายผ้าจากผ้าพื้นเมือง ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าลายอย่างและผ้าจากงานวิจัยสู่อัตลักษณ์เมืองเพชร
.
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากต่างประเทศ จำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ ตลอดจนการแสดงจากสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศ นิทรรศการผ้าชาติพันธุ์ในเมืองเพชร ภูษาผ้าลายอย่าง ลายผ้าจากงานวิจัยสู่อัตลักษณ์เมืองเพชร นิทรรศการอาหาร เป็นการสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองของเมืองเพชรบุรี โดยโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีและหน่วยงานต่าง ๆ นิทรรศการช่างและอบรมเชิงปฏิบัติการงานช่างเมืองเพชร นิทรรศการการแสดงผลงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการเดินแบบชุดผ้าไทยและผ้าอัตลักษณ์เมืองเพชร โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์ของจังหวัดเพชรบุรี
.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับชมการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี(ร.4)

ประนพ/สันติ จ.เพชรบุรี รายงาน