ผวจ.นนทบุรี ประชุมมอบนโยบายการบริหารงานส่วนราชการ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 6 ก้าวสู่เมืองน่าอยู่ 6 ดี Livable city

ผวจ.นนทบุรี ประชุมมอบนโยบายการบริหารงานส่วนราชการ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 6 ก้าวสู่เมืองน่าอยู่ 6 ดี Livable city

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการบริหารงานส่วนราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล อำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่อำเภอบางบัวทอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ได้กล่าวว่าฯ การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี เมือง 6 ดี สู่เมืองน่าอยู่ Livable city

โดยยกระดับ ก้าวสู่เมืองน่าอยู่ 6 ดี ประกอบด้วย เศรษฐกิจดี สะดวกดี สะอาดดี ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี และคุณภาพชีวิตดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นกลไกทางการเมืองในการแปลงนโยบายของรัฐสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ เป็นกลไกการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน สามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนมากที่สุด