จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับหอการค้าร้อยเอ็ดแถลงข่าวการจัดงาน Thai Rice Expo 2022 ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก (มหกรรมเกษตรยั่งยืน) ครั้งที่ 22วันที่23-25ธ.ค.นี้

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับหอการค้าร้อยเอ็ดแถลงข่าวการจัดงาน Thai Rice Expo 2022 ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก (มหกรรมเกษตรยั่งยืน) ครั้งที่ 22วันที่23-25ธ.ค.นี้

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว
เมื่อวันนี้ 6 ธ.ค. 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมมิ่งมงคล ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน Thai Rice Expo 2022 ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก (มหกรรมเกษตรยั่งยืน) ครั้งที่ 22 พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สุรัชสาน์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.พุทธิพงษ์ หงษ์ทอง อาจารย์โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 ณ ลานสาเกตนคร(หน้าบึงพลาญชัย) ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อยกระดับและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด และส่งเสริมการค้าและการตลาดข้าวไทย เพื่อสร้างเครือข่ายสู่สากล
โดยที่พื้นที่ “ทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นทุ่งกว้างใหญ่ของภาคอีสาน มีพื้นที่กว้างประมาณ 2.1 ล้านไร่ และมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา” นั้น มีลักษณะโดดเด่นเรื่องความหอม เมล็ดยาว มีความขาวและอ่อนนุ่ม โดยความหอมนวลๆ คล้ายกลิ่นใบเตย เป็นเอกลักษณ์โดยลักษณะสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงที่มีทุ่งกุลาร้องไห้ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ดินเค็ม สภาพอากาศแห้งแล้ง จึงทำให้ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 เป็นสินค้า GI ทั้งในระดับประเทศและในสหภาพยุโรป

ในการจัดงาน “เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก มหกรรมเกษตรยั่งยืน” ได้ร่วมกับงาน “Thai Rice Expo 2022” ซึ่งจัดโดย หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด มาโดยตลอด ถือเป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเกิดการกระตุ้นและส่งเสริมเพิ่มช่องทางตลาดให้ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย รวมไปถึงสินค้าด้านการเกษตร และเชื่อมโยงตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดงานในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นและสร้างการรับรู้ ให้เกิดการบริโภคข้าวที่ดี มีคุณภาพของไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยมาร่วมงาน สนับสนุนช่วยชาวนา อุดหนุนผลิตภัณฑ์ สินค้าจากเกษตรกรไทย
นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด มีบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน ร่วมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงช่องทางการตลาด พื้นที่จำหน่ายสินค้า และสร้างโอกาสทางการค้าให้กับสมาชิก และผู้ประกอบการ “งาน Thai Rice Expo 2022” ได้ดำเนินการจัดงานมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ด้วยหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และอัตลักษณ์ของข้าวหอมมะลิไทย โดยเฉพาะ “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา” ดังที่ท่านผู้ว่าได้นำกล่าวไปแล้วนั้น ด้วยภารกิจและหน้าที่ของหอการค้าฯ มีความประสงค์จัดงาน Thai Rice Expo ขึ้น เพื่อสร้างเวทีการค้า การเจรจาธุรกิจการค้าข้าวไทย ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยในปีนี้ภายใต้แนวคิด “ส่งเสริมการค้าและการตลาดข้าวไทย เพื่อสร้างเครือข่ายสู่สากล”

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว