ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 37 และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มณฑลทหารบกที่ 37

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 37 และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มณฑลทหารบกที่ 37

นาง อัจจิมา สถาพรผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 37 และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ที่ได้รับมอบจาก สมาคมแม่บ้านทหารบก โดยนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ได้กรุณาอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงอุปกรณ์และจัดหาเครื่องเล่นสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายเม็งรายมหาราช และเยี่ยมชมการฝึกร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” ของนักเรียน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช โดยจิตอาสา 904 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37

ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมฝึกซ้อม เพื่อเตรียมทำคลิปส่งเข้าประกวดการขับร้องบทเพลงเนื้อหาเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และมอบขนมพร้อมนมกล่องให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด