คณะนิเทศศาสตร์ จัดการศึกษามุ่งสู่สากล “ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ (จีน)ระดับบัณฑิตศึกษา” (รูปแบบออนไลน์) ภาคพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2/2565

คณะนิเทศศาสตร์ จัดการศึกษามุ่งสู่สากล “ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ (จีน)ระดับบัณฑิตศึกษา” (รูปแบบออนไลน์) ภาคพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2/2565

13.00 น. ที่ห้องประชุมสามศร ชั้น 8 อาคาร 36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงการจัดการศึกษานักศึกษาต่างชาติ คณะนิเทศศาสตร์และกล่าวปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2/2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น และอธิบายทำความเข้าใจคู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในเทอม 2/2565 นี้

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีกล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และมีความมั่นคงทางวิชาการ ดั่งวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล” ซึ่งทางคณะนิเทศศาสตร์ ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีนี้เป็นปีแรก โดยมีนักศึกษาจีนให้ความสนใจเข้ามาศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษามุ่งเน้นความเป็นสากลแบบยั่งยืนในอนาคต