อบต.แสมสาร จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมอบข้าวสารประชาชน

อบต.แสมสาร จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมอบข้าวสารประชาชน

นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน “กิจกรรมเทิด ทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประ มาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ณ อาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สืบเนื่องจาก สถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สถาบันพระมหากษัตริย์” ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน เป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ในทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่ห่างไกล ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในทุกมิติทุกด้านและเป็นรากฐานให้ประเทศชาติ มีความมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน การรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและทุกภาคส่วนในสังคม การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรัก

ความสามัคคีของประชาชน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีความรักชาติ เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นรากฐานความเหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญมั่นคง ตลอดจนเป็นการนำบริการภาครัฐให้บริการประชาชนตามภารกิจของส่วนราชการ ซึ่งเป็นโครงการที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ได้รับมอบหมายให้จัดทำขึ้น เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
โดยนายสนธยา คุณปลื้ม ประธานในพิธี กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี
ในการนี้ นายอดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี หนังสือพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร และมอบข้าวสาร น้ำดื่ม แก่ประชาชนชาวตำบลแสมสาร ที่มาร่วมพิธี ในวันนี้ทุกคน
โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และนายพนธกร ใคร่ครวญ ผู้บริหารหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ ร่วมพิธี ในวันนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก