ร้อยเอ็ดศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศมอบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 8.2 ตันในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติแก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เพื่อเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี /ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-คณะกรรมการ/ 081708 2129

ร้อยเอ็ดศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศมอบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 8.2 ตันในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติแก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เพื่อเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-คณะกรรมการ/ 081708 2129


ชสอท.ร้อยเอ็ดมอบข้าวอินทรีย์วันข้าวและชาวนาไทยในโครงการอาการกลางวันโรงเรียนตชด.ส.22พระราชดำริโดยดร.รณวริทย์ สว. พ.ต.ท.รวิภาส รับมอบ/ชมรมสื่อออนไลน์IT-สมนึก-และคณะกรรมการ/0817082129-

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 นณศูนย์ ศพก.เพิ่มการผลิตสินค้าเกษตรบ้านชาด ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พันตำรวจโท รวิภาส ศรีสุข นายตำรวจโครงการตามพระราชดำริ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นประธานรับมอบข้าว 8.2 ตันมูลค่า 328,000 บาท

โดยดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพกสิกรรม ในนามประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ และคณะศูนย์ศพก.ผลิตสินค้าเกษตร,ธกสร้อยเอ็ด,เกษตรจังหวัด,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดและข้าราชการอำเภอธวัชบุรี

ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2562

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ดำเนิน-สุเทพ-คณิต-บพิตร-กูลศักดิ์/ 081708 2129