ร้อยเอ็ดเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตโคเนื้อโคขุนสู่มาตรฐานGAPไร้สารเร่งเนื้อแดงตกค้างเพิ่มมูลค่าโดยสร้างแบรนด์โคขุนทุ่งกุลาพร้อมมอบแม่โคเป็นแม่พันธุ์ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตโคเนื้อโคขุนสู่มาตรฐานGAPไร้สารเร่งเนื้อแดงตกค้างเพิ่มมูลค่าโดยสร้างแบรนด์โคขุนทุ่งกุลาพร้อมมอบแม่โคเป็นแม่พันธุ์

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

https://youtu.be/fAtWMir2rkU โครงการโคขุนทุ่งกุลาร้อยเอ็ด/ชสอท.:MOITC/สมนึก-ประธาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันจันทร์นี้ 8 ก.พ. 2562 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อโคขุนสู่มาตรฐานGAPไร้สารเร่งเนื้อแดง โดยการดำเนินงานของ นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้ออยู่แล้วจาก 5 อำเภอ อำเภอละ 1 กลุ่มกลุ่มละ 10 คนรวม 50 คน รุ่นที่2 ระยะเวลา 3 วัน มีศึกษาดูงาน พร้อมมอบแม่โคพันธ์เนื้อและลูก2แม่พันธุ์ รวมคนละ4ตัวในโครงการ โคขุนทุ่งกุลา ร้อยเอ็ด

โดยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ในการพัฒนาเลี้ยงโคเนื้อ ให้เข้าสู่มาตรฐาน GAP ไร้สารเร่งเนื้อแดง วิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 พร้อมศึกษาดูงานที่จังหวัดสกลนครและมุกดาหารพร้อมมอบแม่โคพันธุ์ลูกผสมลูกติด2แม่รวม4ตัวทุกคน เพื่อเป็นแม่พันธุ์การผลิตลูกโคเนื้อคุณภาพ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้อาทิ ขั้นตอนขอมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อโคขุนโดยสัตวแพทย์หญิงอัญชลี คำใสย

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวเปิดว่า.-หลังผ่านการฝึกอบรมขอให้ท่านนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการผลิตโคเนื้อโคขุน ให้ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ซึ่งสามารถสร้างมูลค่า เพิ่มในแก่เนื้อโคของเกษตรกรและทำให้ผู้บริโภคเนื้อโค ที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน ปราศจากสารตกค้าง ที่สำคัญการสร้างแบรนด์เฉพาะของเรา จะเป็น การเพิ่มมูลค่าแก่โคเนื้อโคขุน ของชาวร้อยเอ็ดอีกด้วย

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITC/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-